REGULAMIN KONKURSU

GAMIVO SNAJPER”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest spółka GAMIVO.COM Limited, 99 Dingli Street, SLM 1905 Sliema, Malta, Numer Tax ID MT26082720, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs promocyjny, zwany dalej „Konkursem”, zostanie przeprowadzony w okresie od 14.09.2021 do 18.09.2021.
 3. Konkurs przeprowadzony będzie we ramach 11 Gali FAME MMA, organizowanej przez FAME MMA Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu przed czasem oznaczonym jako data końcowa w pkt. 2.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz FAME MMA Sp. z o.o. i firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu.
 3. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

  1. Cykl 1: od 14.09.2021 godz. 21:00 do dnia 15.09.2021 r. godzina 23:59
  2. Cykl 2: Doba dnia 16.09.2021,
  3. Cykl 3: Doba dnia 17.09.2021,
  4. Cykl 4: Doba dnia 18.09.2021.
 1. Konkurs podzielony jest na cztery cykle liczone w sposób następujący:
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zakupu na platformie GAMIVO.COM z użyciem kodu „5FAME”.
 3. Zadaniem uczestników jest dokonanie zakupu, o którym mowa w pkt. 2., jak najbliżej pełnej godziny zegarowej liczonej w sekundach tj. HH:MM:SS.
 4. Nagrody otrzyma 10-ciu pierwszych uczestników, którzy dokonają zakupu zgodnie z pkt. 3. wdanym cyklu, o którym mowa w pkt. 1.
 5. Nagrody w kolejnych cyklach dobowych Konkursu są:
  1. 1x konsola Nintendo Switch Light – wartości 900 zł, 1 x głośnik Aurora Audictus – wartości 199 PLN, 8 x Gamivo Balance o wartości 100 PLN,
  2. 1x konsola Xbox Series S – wartości 1350 zł , 1 x głośnik Aurora Audictus – wartości 199 PLN, 8 x Gamivo Balance o wartości 100 PLN,
  3. 1x konsola Nintendo Switch Light – wartości 900 zł, 1 x głośnik Aurora Audictus – wartości 199 PLN, 8 x Gamivo Balance o wartości 100 PLN,
  4. 1 x UPS dla graczy PowerWalker – wartości 1200 zł, 1 x głośnik Aurora Audictus – wartości 199 PLN, 8 x Gamivo Balance o wartości 100 PLN,
 6. Zwycięzcy będą wskazywani, w oparciu o okoliczności obiektywne, tj. zestawienie czasowe dokonanych transakcji i w oparciu o te dane Organizator przyzna nagrody.
 7. Lista Zwycięzców ogłaszana będzie w formie indywidualnych numerów transakcji, na stronie Organizatora www.gamivo.com/blog.
 8. Zwycięzca ma 7 dni (siedmiu) na zgłoszenie się do Organizatora po odbiór nagrody, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 9. Nagroda zostanie dostarczona przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres.
 10. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 11. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 12. Wszelkie obowiązki podatkowe, powstałe w wyniku wygrania nagrody w Konkursie, obciążają Zwycięzcę.
 13. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez zwycięzcę Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu dokonania przekazania nagrody).

§ 4
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.